Kritisk informasjon

Kritisk informasjon

Siden «Kritisk informasjon» er en side for registrering av kritisk informasjon og fungerer som et varslingssystem. Med kritisk informasjon menes informasjon som i en gitt situasjon vil kunne ha avgjørende betydning for valg av helsehjelp, og som hvis den mangler, kan medføre fare for feil eller forsinket behandling. Dette kan være legemiddelallergier, viktige andre allergier, spesielle lidelser, implantater, tidligere komplikasjon ved anestesi, eller avvik fra behandlingsrutiner.

Kodeverkene i kjernejournal baserer seg i den grad det er mulig på internasjonale klassifikasjonssystemer som ICD-10, ICPC og ATC-kodeverket. I tillegg har kjernejournal utviklet en del separate kodeverk (f.eks. Absoluttlisten) og standarder der hvor det ikke har vært mulig å finne passende eksisterende kodeverk.

Informasjonsmodellen for kritisk informasjon er basert på seks hovedkategorier:

  1. Overfølsomhetsreaksjoner  Omfatter legemiddelreaksjoner og kritiske allergier. Registreres med type reaksjon og reaksjonens alvorlighetsgrad, sannsynlig agens og i hvilken grad årsaken(-e) til reaksjonen(-e) er verifisert.
  2. Komplikasjoner ved anestesi  Omfatter tidligere komplikasjoner under anestesi som følge av forhold hos pasienten. Mange pasienter har denne informasjonen i et «Anestesiproblemkort» som de bærer med seg.
  3. Kritiske medisinske tilstander Omfatter tilstand / sykdom som kan være vanskelig å erkjenne i en akuttsituasjon, og som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller feilbehandling dersom den overses ved utredning og behandling av pasienten. Kjernejournal har utviklet en liste over en del slike tilstander som bør registreres.
  4. Pågående behandlinger og implantater Omfatter opplysninger om pågående viktige behandlingsløp som kan innebære en helserisiko hvis det ikke tas hensyn til i forbindelse med helsehjelp til pasienten. Det kan gis opplysning om varighet når dette er kjent på registreringstidspunktet. Kategorien omfatter også kritisk viktige implantater og transplantater.
  5. Endringer i behandlingsrutiner Ansvarlig helsepersonell og pasient kan i noen tilfeller gjøre beslutninger som vil ha betydning for hvilken helsehjelp pasienten skal få, og som kan kreve avvik fra vanlige prosedyrer og retningslinjer. Dette omfatter begrensning av livsforlengende behandling, pasientens reservasjon mot blodprodukter, og avtaler om endringer i spesifikke behandlingsrutiner.
  6. Smitte Omfatter infeksjonssykdommer med konsekvens for valg av behandling til pasienten.

Hver av disse kategoriene har fått sitt eget «ben» i varslingssymbolet som vises ved siden av pasientens navn og ved hver kategori. Informasjon er gradert som «alvorlig/kritisk» eller «mindre alvorlig/viktig». All alvorlig informasjon vil vises i øverste halvdel, og mindre alvorlig i nederste halvdel av varslingssymbolet. Ved endring av alvorlighetsgrad vil varslingssymbolet gjenspeile dette umiddelbart.

Varselsikon

Hva skal registreres av kritisk informasjon?

Kritisk informasjon skal gjøre annet helsepersonell oppmerksom på ting som ellers lett kan overses og resultere i feil behandling. Kritisk informasjon er ikke en erstatning for pasientens sykehistorie. Vanlige tilstander som man normalt tar høyde for når pasientens forhistorie er ukjent, skal normalt ikke varsles. At det finnes en kode som passer i kjernejournalens kritisk informasjon betyr ikke at det skal registreres. (Eks.: At det finnes kode for «ortopedisk implantat» betyr ikke at man skal registrere alle hofte- og kneproteser, derimot bør man registrere her hvis pasienten f.eks. har en ortopedisk avstivning i nakken som kan vanskeliggjøre vanlig grep for å gi frie luftveier).

Det er viktig at bare det kritiske blir registrert, slik at varslingseffekten ikke minker.

Verifikasjon av Kritisk informasjon

Siden «Kritisk informasjon» vil for de fleste pasienter være uten innhold fordi pasienten ikke har lidelser eller problemer som kvalifiserer til å skulle varsles spesielt. Det er derfor viktig å bekrefte at pasientens situasjon er vurdert og verifisere at det ikke er manglende registrering som er årsak til at «Kritisk informasjon» er tom.

Når kjernejournal har vært i bruk over tid, vil det kunne være et behov for å bekrefte at «gammel» registrert informasjon fortsatt er gyldig. Man kan da etter samtale med pasienten verifisere at informasjonen på siden fortsatt er gyldig, og at det for «tomme» kategorier ikke finnes ny informasjon. En verifisering av registrert kritisk informasjon kan gjøres pr. kategori eller av all aktiv informasjon på siden (også kategorier uten registreringer). Det er kun leger som kan verifisere kritisk informasjon og verifiseringen markeres med navn og dato i verifisert kategori.

Rapport:  IE-1006_Kritisk informasjon_klinisk beskrivelse og kodeverk

Skriv ut denne siden