Kritiske medisinske tilstander

Krit med tilst

Med «Kritiske medisinske tilstander» i denne sammenheng menes tilstander som kan være vanskelig å identifisere i en akuttsituasjon og kan medføre alvorlige komplikasjoner eller feilbehandling dersom den overses.

Om en pasient har diabetes eller har hatt et hjerteinfarkt for flere år siden er av betydning, men om man ikke aktivt varsles om dette, vil det neppe skade pasienten fordi man i den diagnostiske prosess tar disse mulighetene med i sin vurdering. Dersom en pasient som har kronisk binyrebarksvikt innlegges med addisonkrise i forbindelse med annen akutt hendelse, er sjansen stor for at binyrebarksvikten ikke oppdages hvis man ikke er varslet om denne tilstanden hos pasienten. Det er en rekke slike tilstander det er stor fare for å overse fordi de normalt ikke er med i den diagnostiske vurderingen.

Det er i kjernejournal lagt til rette for at alle tilstander kan registreres, men kun et utvalg tilstander varsles som «kritiske». Øvrige tilstander blir varslet som «viktige».

Kjernejournal bruker «Absoluttlisten» som er et resultatet av innspill fra en rekke spesialister. Listen består av:

  • Sykdomsbegrep som er tilstandens vanlige norske eller internasjonale navn (når norsk navn ikke finnes eller ikke er dekkende)
  • Synonyme søkeord som er andre begreper som benyttes om tilstanden, dels også «folkelige» begreper. Her inkluderes også ICPC-koder som inkluderer tilstanden i de tilfeller hvor slike finnes.
  • ICD-10 koder er den eller de ICD-10-kodene som beskriver tilstanden.
  • Begrunnelse er en kort beskrivelse av hvorfor tilstanden er inkludert som «kritisk» og gir  noen korte råd om hvordan pasienten bør håndteres i en akuttsituasjon.

Ved registrering skjer søket i «Absoluttlisten» og i diagnosekodeverket ICD-10, inkludert synonymer, vanlige norske sykdomsnavn og utvalgte koder fra kodeverket ICPC 2.
Dersom den registrerte diagnosen/tilstanden tilhører «Absoluttlisten», blir tilstanden registrert og varslet som kritisk i kjernejournal.
Dersom tilstanden ikke tilhører denne listen, blir man bedt om å begrunne hvorfor tilstanden er kritisk ved å velge fra liste over konsekvenser av tilstanden. Tilstanden registreres og varsles som viktig i kjernejournal. Dersom legen ikke kan angi et valg i listen kan man unntaksvis begrunne registreringen i et fritekst felt.

For en komplett oversikt over alle diagnoser som ligger i Absoluttlisten kan man i søkefeltet (autocomplete felt) begynne å skrive «Absoluttlisten», og man vil få treff fra «Abs» og helt frem til «Absoluttlisten».

 

Skriv ut denne siden