Besøkshistorikk

Besokshistorikk

Siden «Besøkshistorikk» viser en oversikt over pasientens kontakt med sykehus, avtalespesialister og andre enheter innen spesialisthelsetjenesten. Oversikten omfatter både poliklinisk kontakt, dagbehandling og innleggelser, men ikke indirekte kontakt slik som telefon, fax og brev. Hver kontakt betegnes som et besøk.

Kontakt med primærhelsetjenesten vises ikke i kjernejournal.

Kilde til informasjon

All informasjon som vises i siden er hentet fra Norsk pasientregister (NPR). Informasjonen som hentes fra NPR lagres ikke i kjernejournal. Kjernejournal har juridisk hjemmel for kun å vise et utvalg av informasjonen som er rapportert til NPR.  Dataene som vises er tid og sted for besøket og gjelder fra 2008 og fremover. Spesialisthelsetjenesten er pålagt å rapportere informasjon til NPR, men det rapporteres med ulike intervaller så det kan ta tid fra besøket faktisk fant sted til det vises i kjernejournal. Enkelte avdelinger som f.eks. avdeling for veneriske sykdommer er filtrert vekk av NPR og vises ikke i kjernejournal. Hvis pasient eller helsepersonell oppdager at informasjon ikke er riktig, kan feilen meldes av pasienten via skjema på helsenorge.no eller pasienten kan logge seg inn på helsenorge.no/Min helse og melde feilen elektronisk. Inntil en meldt feil er blitt vurdert og eventuelt korrigert hos NPR, markeres det i kjernejournal som «Feil meldt».
Du får nærmere opplysninger om meldt feil ved å klikke på ikonet.

Tabell for visning av data

Tabellen er sortert kronologisk med nyeste besøk øverst.
Like og etterfølgende besøk grupperes for å gjøre listen kortere. Hvis pasienten har mange kontakter på samme sted, vil dette kun vises som én rad med et siffer i antall-kolonnen.

TREKK SAMMEN LIKE BESØK: Mange gjentatte besøk på samme avdeling kan skje vekselsvis med kontakt med andre avdelinger. For å samle alle kontakter som skjer ved hver enkelt avdeling velges «Trekk sammen like besøk». Da samles alle besøk pasienten har hatt på denne avdelingen, med forbehold om at avdelingen ikke har skiftet navn eller kode i NPR og at rapporterende enhet har rapportert likt hver gang.

SØK: Det er mulig å søke på avdeling, sykehus, klinikknavn, navn på spesialist o.s.v. i søkefeltet. Man får også treff på informasjon som ikke er angitt i noen av kolonnene i tabellen, men kun i en av de gule boksene man får opp ved å klikke på innholdet i kolonnene «Årstall» og «Fagenhet/Spesialitet». Det er også  mulig å få treff på et innslag selv om informasjonen er på en annen side i tabellen enn den som vises ved søket.

KOPIÉR: Knappen «Kopier til utklipp» kan brukes for å kopiere listen over besøk til f.eks. notat  i pasientjournal.

 

Skriv ut denne siden