Legemidler

Legemidler

Siden «Legemidler» viser legemidler og næringsmidler/forbruksmateriell på resept utlevert fra apotek i Norge. Siden  inneholder tre års historikk regnet fra siste aktivitet på resepten. Kjernejournal henter inn pasientens aktive resepter fra den dato pasienten får opprettet kjernejournal og begynner da å lagre e-resepter og utleverte legemidler fra apotek. Denne dato finnes under pasientens navn.

Legemiddelsiden er delt in i 3 underfaner:

  1. Legemidler i bruk («LIB»)
  2. Legemiddelhistorikk
  3. Næringsmidler og forbruksmateriell

Dersom pasienten har en elektronisk «LIB»-liste vil denne fanen være den første som vises når du åpner legemiddelsiden. Hvis pasienten ikke har en slik «LIB»-liste vil Legemiddelhistorikk-fanen være den som vises.

Finnes det ikke informasjon i en fane, vises den «grået» ut og er ikke klikkbar.

Ikoner som brukes  i legemiddelvisningen:

IkonBeskrivelse
varslingsikon_blaVERGEINNSYNSRESERVASJON. Pasienten kan be om at et legemiddel blir markert med vergeinnsynsreservasjon. Dette er markert i kjernejournal med en blå informasjonsmelding øverst på siden og ved den enkelte resept med et ikon.
Ved å utvide reseptraden vises ordet «Vergeinnsynreservasjon». Holdes mysepeker over ikonet vises teksten "Her finnes det en resept med vergeinnsynsreservasjon. Vis varsomhet i samtale med pasient med verge tilstede"
varslingsikon_gulSEPONERING. Er et legemiddel i listen seponert vises det i med et gult ikon. Holder man musepeker over ikonet vises teksten "Her finnes det en resept som er tilbakekalt grunnet seponering"
varslingsikon_rodVÆR OPPMERKSOM. Hvis en pasient har registrert kritisk medisinsk tilstand med en absoluttkode som er koblet til en ATC-kode og pasienten også har dette legemiddelet i sin legemiddelhistorikk eller LIB, signaliseres dette med et varslingssymbol i legemiddellisten og på oversikt-siden. Mer informasjon om tilstanden finnes i lenken i ATC-koden.
varslingsikon_legem_finalDOBBELTUTLEVERINGER. Dersom det er foretatt 2 utleveringer i løpet av kort tid innen samme ATC-gruppe, utlevert forskjellige former av samme legemiddel (F.eks. både depot og vanlig tabletter), forskjellige styrker eller hvor det er spesifisert forskjellig bruk (fast/kur/behov), varsles dette med et slikt symbol.Hvis det står et slikt symbol i en ATC-gruppe, bør du klikke for å se detaljer om utleveringene for å vurdere om pasienten kan bruke flere preparater i gruppen samtidig. Varsling av dette vil bli stående i et år. Holder man musepeker over ikonet vises teksten "Pasienten kan bruke flere legemidler i samme ATC-gruppe samtidig. Utvid gruppen for vurdering"
multidoseMULTIDOSEUTLEVERING
Legemidler som er pakket i muldidose markeres med et ikon.
snakkeboble_iconMELDING. Der det finnes en eller flere meldinger mellom lege og apotek markeres det med et ikon knyttet til aktuelt legemiddel i listen. Holder man musepeker over ikonet vises teksten "Det finnes spørsmål og svar" eller "Det finnes spørsmål"
laas_laast_redLÅSTE/SKJULTE. Pasienter kan velge å be om låst resept for å sperre disse fra innsyn. I tillegg kan de reservere seg fra at apoteket sender utleveringsmelding til fastlege. Begge disse situasjonene krever at kjernejournal skjuler informasjonen fra visning
hengelaasÅPNET LÅSTE/SKJULTE. Når låste/skjulte resepter er åpnet, vises det ved en åpnet hengelås. Ved å klikke på «Låste/skjulte» vil både resepter og utleveringer som har vært skjult, vises med et åpent hengelåssymbol ved siden av utleveringen/resepten. Det krever samtykke fra pasienten for å vise skjulte legemidler, og det vil vises eksplisitt i innsynsloggen til pasientens kjernejournal at helsepersonell har valgt å åpne disse. Skjulte utleveringer kan også åpnes i akuttsituasjoner.

Feil i siden Legemidler

Kilden til informasjonen som vises er Reseptformidleren. Hvis pasient eller helsepersonell oppdager at denne informasjon ikke er riktig, skal pasienten melde feilen til kjernejournal, som vil håndterer feilen videre. Melding av feil gjøres på helsenorge.no. Dersom pasient har ytterligere spørsmål om kjernejournal kan de kontakte Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. Inntil en slik meldt feil er blitt korrigert hos kilden, markeres den i kjernejournal i «Feil meldt».
Du får nærmere opplysninger om feilen ved å klikke på ikonet.

Skriv ut denne siden