Endringer i behandlingsrutiner

endring behandling

Kategorien «Endringer i behandlingsrutiner» kan benyttes for å angi hvilke viktige endringer i vanlig behandlingsrutine som er avtalt. Kategorien består av to underkategorier:

  • Avgrensning av livsforlengende behandling
  • Annen prosedyreendring

Avgrensning av livsforlengende behandling

Avgrensning

En døende pasient har på visse vilkår rett til å nekte å motta livsforlengende behandling. Rettigheten medfører at pasienten kan nekte å ta imot behandling der det ikke er utsikt til helbredelse eller bedring, men bare til en viss livsforlengelse som i realiteten er en forlengelse av en pågående dødsprosess.

Dette fremgår av Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.

Med livsforlengende behandling menes i denne sammenheng all behandling og alle tiltak som kan utsette en pasients død. Eksempel på dette er hjerte-lungeredning, annen pustehjelp og hjertestimulerende legemidler, ernærings- og væskebehandling (intravenøst eller gjennom svelg- eller magesonde PEG), dialyse, antibiotika og kjemoterapi.

Dersom en pasient vil motsette seg livsforlengende behandling etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, skal det nedtegnes i pasientens journal. For at informasjonen skal være tilgjengelig for annet helsepersonell som er i behov av informasjonen, bør behandlingsønske også registreres i pasientens kjernejournal.

Oppføringer i denne kategorien har et års varighet og kan fornyes hvert år etter legens samtale med pasienten. Formålet med jevnlig fornyelse av erklæringen er å gjøre behandlingsansvarlig lege sikker på at innholdet fortsatt representerer pasientens ønske.

Pasientens ønske skal respekteres, men det er til enhver tid  behandlingsansvarlig lege som har ansvaret for å beslutte om man skal unngå å gi behandling.

Annen prosedyreendring

Annen begrensning

Annen prosedyreendring er ofte knyttet til spesifikke tilstander, diagnoser eller pågående behandlingsløp, som vil være registrert i en av de andre kategoriene i «Kritisk informasjon».

Beskrivelse av prosedyreendringen gjøres i fritekst, men gruppert innenfor en av følgende kategorier:

  1. Pasienten har reservert seg mot blodtransfusjon
  2. Avtale om åpen retur
  3. Spesifikk lege/avdeling bør kontaktes ved forverring
  4. Anbefalt spesifisert behandlingsprosedyre
  5. Annen endring i prosedyrer

Gyldighetsperiode bør oppgis.

 

 

Skriv ut denne siden