JOURNALDOKUMENTER


Det er utviklet en løsning i kjernejournal for deling av journaldokumenter på tvers av virksomheter og nivåer i helsetjenesten. Løsningen er tatt i bruk i en begrenset utprøvning i 2020/2021 i Helse Sør-Øst og Helse Nord (se nærmere detaljer på Helsenorge). Nasjonal innføring vil skje etter utprøvingsperioden er avsluttet og evaluert.

Helsepersonell som yter helsehjelp og som vurderer at det foreligger tjenstlig behov for informasjon fra tidligere behandlinger vil kunne åpne oversikt over referanser til journaldokumenter.

Ved å klikke på en rad i listen, utvides raden for mer informasjon om dokumentet. I utvidet visning kan man velge å vise dokumentet eller kopiere referanse for å kunne referere til dette unike dokumentet i f.eks. journalnotater i lokal EPJ.

Søk og filtrer

Når siden Journaldokumenter åpnes vises en oversikt over referanser til dokumenter fra siste 12 måneder. Bruker kan søke andre tidsperioder. I datovelgeren kan man sette en til- og fra-dato for å hente dokumenter fra dette tidsintervallet. Det finnes hurtigvalg for 1, 3 og 5 år samt alle tilgjengelige dokumenter for pasienten. Om resultatet fra søket inneholder sperrede eller nektede dokumenter vil dette varsles spesielt (se avsnitt «Nektet eller sperret dokument»).

Det kan gjøres fritekstsøk i listen, men merk at det ikke gjøres søk i innhold i dokumentene det refereres til.

Man kan filtrere i alle kategorier/kolonner ved å åpne en kategori og velge hvilket innhold som skal filtreres på. Aktive filtre og fritekstsøk vises i et eget område og kan enkelt utvides eller nullstilles.

Nektet eller sperret dokument

Nektet dokument

Det kan finnes journaldokumenter der innsyn er nektet for pasienten. Begrepet «nekting» betyr i denne sammenheng at dokumentet er sperret for pasienten og at helsepersonell må vise aktsomhet ved deling av denne informasjonen. Dokumenter med «nekting» er markert med blått ikon. For detaljer om årsak hold musepekeren over ikonet.

Årsaker til at pasienten er nektet innsyn i dokumentet kan være:

  • Ukjent årsak. Vis aktsomhet ved deling av informasjon med pasienten
  • Kan medføre fare for liv eller alvorlig helseskade (jf. pbrl §5-1, 2. ledd 1. alternativ)
  • Er klart utilrådelig av hensyn til nærstående (jf. pbrl §5-1, 2. ledd 2. alternativ)
  • Pasienten ønsker ikke at dokumentet skal vises i elektroniske innsynsløsninger. Vis aktsomhet ved deling av informasjon med pasienten hvis andre parter er til stede
  • Gjelder alle dokumenter, grunnet risiko for helsepersonell
  • Dokumentet er produsert før pasienten fikk automatisk elektronisk innsyn i journal. Vis aktsomhet ved deling av informasjon med pasienten

Sperret dokument

Dokumenter kan være sperret for helsepersonell av virksomheten som tilgjengeliggjør dokumentet. Helsepersonell har behov for å vite at de ikke har tilgang til en komplett liste og må ta dette med i vurderingen. Det kommuniseres i løsningen med varselikon.

Kopier

«Kopier til utklipp» fungerer slik som i andre faner og viser oversikten over referanser (dato, dokumentnavn, type, enhet/avdeling, institusjon/organisasjon, dokument-ID) for valgt tidsperiode.

Det er mulighet for å kopiere tekst fra et journaldokument. Marker teksten som skal kopieres, velg Ctrl+C og lim inn i det kliniske fagsystemet ved bruk av Ctrl+V.

Logg

Som all annen bruk av kjernejournal så logges alle oppslag av siden Journaldokumenter samt åpning av dokumenter. Loggen er tilgjengelig for innbygger via innbyggers visning av kjernejournal på Helsenorge.

Skriv ut denne siden