HJEM

Hva er kjernejournal og for hvem

Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse- og omsorgssektoren som gir rask tilgang til vesentlige helseopplysninger om pasienten. Kjernejournal er underlagt strenge krav om sikkerhet og det er kun helsepersonell med tjenstlige behov som har tilgang til informasjonen. Kjernejournal erstatter ikke pasientens elektroniske pasient journal, men er et helseregister som presenterer de vesentligste helseopplysningene som det er viktig at helsepersonell vet om.

Bruk og innhold reguleres i Forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften) (krever internettilgang).

Kjernejournal opprettes for alle innbyggere i Norge, men man har rett til å reservere seg mot å ha en kjernejournal, jf. helseregisterloven § 6d fjerde ledd.

Kjernejournal i klinisk fagsystem

Samtykke og logg

For å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten, kan fastlegen, lege og sykepleier i spesialisthelsetjenesten og den akuttmedisinske kjeden gis tilgang til helseopplysninger uten å innhente pasientens samtykke.

Andre grupper helsepersonell, enn de som er nevnt, må ha pasientens samtykke for å få tilgang til kjernejournalen. I akuttsituasjoner kan helsepersonell likevel få tilgang ved å angi at det er en akutt situasjon. Samtykket gjelder kun for hvert enkelt behandlingsforløp.

Oppslag i kjernejournal logges og loggen er tilgjengelig for innbygger via innbyggers visning av kjernejournal på helsenorge.no.

Innhold i kjernejournal

Før kjernejournal tas i bruk

For at helsepersonell skal ha grunnleggende kunnskap om kjernejournal, så bør de lese Veiviser for bruk av kjernejournal før kjernejournal tas i bruk. Veiviseren velges ved førstegangspålogging til kjernejournal. Etter at veiviseren er lest bekreftes kunnskap og helsepersonellet blir så logget inn i kjernejournal.

Dokumentasjon

Dokumentasjon for kjernejournal er tilgjengelig på nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal

Dokumenter:

  • Rapport Kritisk informasjon klinisk beskrivelse og kodeverk 2017 (PDF)
  • Standard for kritisk informasjon i kjernejournal
  • Absoluttlisten (kritiske medisinske tilstander) i kjernejournal (PDF)
  • Veiledning i god praksis for bruk av kjernejournal (PDF)
  • Kjernejournal og multidose (PDF)
  • Bruk av kjernejournal ved legemiddelsamstemming ved innkomst i sykehus (PDF)
  • Registrering av legemiddeloverfølsomhet i kjernejournal (PDF)
  • Critical and important health information in the Norwegian Summary Care Record (PDF)
  • Demoversjon av kjernejournal på internett

Informasjonsfilmer:

Skriv ut denne siden